2018: 100-lecie Niepodleg?ej oraz 30-lecie Polskiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”


100-lecie Niepodleg?ej 01

D?wi?kiem dzwon?w i g?osem tr?bit, kt?re zawsze oznajmia?y nam zapowied? wa?nych chwil, chwil radosnych i tragicznych w historii naszych narod?w, rozpocz?li?my ?wi?towanie 100. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?, chocia? Ukraina by?a pierwszym pa?stwem, kt?ra zatwierdzi?a Uniwersa?em swoj? niezale?no?? od s?siad?w. Podobnie swoj? niezale?no?? w listopadzie i grudniu zatwierdzi?a Litwa, Czesi, S?owacy, W?grzy itd. Tym?e koncertem rozpoczynamy ?wi?towanie 30-lecia Polskiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”.

 

Czytaj więcej...

2017: Inauguracja 100-lecia obchod?w odzyskania niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat inauguracji - 01

Za niepodleg?o??, ca?o?? i wolno?? Ojczyzny naszej oddali ?ycie najlepsi jej synowie. Pierwszy polski Listopad by? w 1831 roku. Po powstaniu listopadowym pozosta?y groby, wygnanie i t?sknota za t?, co nie zgin??a. 

W 1914 roku Polacy zn?w poszli „starym ojc?w szlakiem”, i wierz?c, ?e „droga do wolnej ojczyzny prowadzi jak zawsze przez krew i blizny, skupili si? w?wczas wok?? dobrze ju? wtedy znanego przybysza z Litwy – J?zefa Pi?sudskiego – komendanta, naczelnika, marsza?ka, a dla niekt?rych po prostu Dziadka. Kiedy wszyscy prawie zw?tpili w skuteczno?? walki narodowo-wyzwole?czej, on potrafi ? porwa? za sob? najpierw tych, co gotowi byli „na stos rzuci? sw?j ?ycia los”, a potem ca?y nar?d. Wolno?? zosta?a odzyskana. Ale nie tylko o swej ojczy?nie m?wi? Pi?sudski. Wierzy? te? w niepodleg?o?? Ukrainy. Jego s?owa „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” ?wiadcz? o dalekowzroczno?ci i poszanowaniu innej narodowo?ci. Ka?dy nar?d pragnie niepodleg?o?ci i niezale?nego bytu. Oby tak zosta?o, bo w jedno?ci jest nasza si?a.

Czytaj więcej...

„Lwowiacy” w kr?gu przyjaci??

Z okazji jubileuszu swego 20-lecia najstarszy polski zesp?? pie?ni i ta?ca we Lwowie pod przewodnictwem Stanis?awa Durysa zaprezentowa? po raz kolejny lwowskiej publiczno?ci sw?j dorobek. Swoj? tw?rczo?? przedstawili te? Polacy z Borys?awia i szereg wykonawc?w ukrai?skich.


Czytaj więcej...

2011 Lwowiacy - Aktualno?ci.
Powered by Joomla 1.7 Templates