„Lwowiacy” w kr?gu przyjaci??

Z okazji jubileuszu swego 20-lecia najstarszy polski zesp?? pie?ni i ta?ca we Lwowie pod przewodnictwem Stanis?awa Durysa zaprezentowa? po raz kolejny lwowskiej publiczno?ci sw?j dorobek. Swoj? tw?rczo?? przedstawili te? Polacy z Borys?awia i szereg wykonawc?w ukrai?skich.Sala koncertowa Budynku Kultury im. Gnata Chotkiewycza we Lwowie, 4 grudnia by?a wype?niona po brzegi przez mi?o?nik?w i przyjaci?? Polskiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”, kt?ry ju? dwa dziesi?ciolecia dzia?a przy Lwowskiej Miejskiej Dzieci?co-M?odzie?owej Spo?ecznej Organizacji. Sponsorami imprezy byli Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i Stowarzyszenie Wsp?lnota Polska.


Na uroczyste obchody urodzin zespo?u byli zaproszeniarcybiskup metropolita lwowski Mieczys?aw Mokrzycki wraz z generalnym wikarym archidiecezji lwowskiej ks. pra?atem J?zefem Pawliczkiem oraz sekretarzem dr ksi?dzem Andrzejem Legowiczem, ksi?dz proboszcz z parafii ko?cio?a ?w. Marii Magdaleny W?odzimierz Ku?nierz, proboszcz ko?cio?a ?w. Antoniego W?adys?aw Lizun, g??wny wikary metropolii greko-katolickiej ojciec Witalij Dudkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie Pan Jaros?aw Drozd z delegacj?, z urz?du wojew?dzkiego kierownik G??wnego urz?du z pyta? polityki wewn?trznej, prasy i informacji Pan Igor Der?ko, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Pani Emilia Chmielowa wraz z zast?pc? Pani? Teres? Dutkiewicz – redaktorem naczelnym czasopisma „Nasze Drogi”, Przewodnicz?cy Lwowskiego oddzia?u Narodowej Sp??ki Choreograf?w Ukrainy Pan Pobieda Charisow oraz inni. Kurjer Galicyjski przedstawia? Pan Konstanty Czawaga.


Pocz?tek zespo?u „Lwowiacy” si?ga swoimi korzeniami dalekich lat 70. – us?ysza?em z ust starszych pa? oraz znanych we Lwowie choreograf?w. Lwowscy Polacy, z pokole? powojennych, zawsze uczestniczyli w r??nych znanych zespo?ach „Junist’”, „Ha?yczyna”, „Horycwit” i innych. Wtedy w?a?nie poznawali te? i polskie ta?ce w zespo?ach dzieci?cych. St?d wywodzi si? ta d?ugoletnia i prawdziwa przyja?? maestro Staszka Durysa ze ?mietank? artystyczn? Lwowa. „Wszystkich nas ??czy entuzjazm i zami?owanie do ta?c?w ludowych i pie?ni, bez wzgl?du na swoje pochodzenie” – zaznaczy? w rozmowie z korespondentem „Kuriera” Pobieda Charisow, prezes oddzia?u lwowskiego Ukrai?skiego Narodowego Zwi?zku choreograficznego. P??niej przekaza? Stanis?awowi Durysowi list gratulacyjny Zwi?zku. Mo?na by?o zauwa?y? na sali te? kilka os?b duchownych, ksi??y rzymskokatolickich i greckokatolickich.


„Bardzo si? ciesz?, ?e zostali?my tutaj zaproszeni na 20-lecie Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”, ?e razem mo?emy wraca? do tych pi?knych tradycji, kt?re wnosz? w nasze serca wiele rado?ci, pokoju – powiedzia? ze sceny arcybiskup lwowski Mieczys?aw Mokrzycki. – Cieszymy si?, ?e ta kultura i tradycje naszych ojc?w i dziadk?w jest tutaj podtrzymywana i przekazywana kolejnym pokoleniom, ?e m?odzie? mo?e realizowa? i rozwija? swoje talenty, zdolno?ci i w ten spos?b ubogaca? nie tylko siebie, ale spo?ecze?stwo i ?rodowiska, w kt?rych ?yj?, w kt?rych wzrastaj?. Jest to pi?kna tradycja i pi?kne warto?ci kt?re warto ubogaca? w tym wielokulturowym i wielonarodowo?ciowym miastem Lw?w”.


Ks. metropolita ?yczy? wszystkim zgromadzonym, w spos?b szczeg?lny m?odzie?y zespo?u „Lwowiacy” udanego wyst?pu i dalszych sukces?w w ich pracy. Na koncercie obecny by? te? wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ks. pra?at J?zef Pawliczek.


Zaskoczy? wszystkich bardzo interesuj?cy, ciekawy i radosny wyst?p polskiego zespo?u z Borys?awia, kt?remu za wspania?? prezentacj? podzi?kowa? Konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski. A panu Stanis?awowi Durysowi serdecznie pogratulowa? za 20 lat przypominania, krzewienia, rozwijania tej tradycyjnej kultury polskiej na Ziemi Lwowskiej. „To wielkie zadanie i wielki sukces, ?e si? uda?o” – podkre?li? dyplomata.


Wira Otczycz z Departamentu polityki wewn?trznej lwowskiej pa?stwowej Administracji wojew?dzkiej odczyta?a list gratulacyjny pierwszego wicewojewody lwowskiego Bogdana Petruszaka, kt?ry wysoko oceni? dzia?alno?? zespo?u  Lwowiacy” oraz zaznaczy?, ?e wielu jego absolwent?w poszerza autentyczne ta?ce polskie na Ukrainie. Wa?nym elementem pracy Stanis?awa Durysa sta?o odrodzenie przedwojennych polskich ta?c?w ulic i przedmie?? Lwowa. „Lwowiacy” reprezentuj? ta?ce lwowskich Polak?w na r??nych festiwalach na Ukrainie i w Polsce.


Po wyst?pie najm?odszych uczestnik?w zespo?u „Lwowiacy,” w imieniu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie ?yczenia z?o?y?a Teresa Dutkiewicz. „Najpi?kniejsze kwiaty to s? nasze dzieci” – m?wi?a. ?yczy?a, ?eby za kilka lat tak samo pi?knie ta?czyli jak przedstawiciele obecnych zespo??w polskich i ukrai?skich.


„Nie zostajemy z ty?u, staramy si? zawsze wsp??pracowa? z innymi zespo?ami, aby co? i u nich zaczerpn?? i co? swojego odda? – powiedzia? na zako?czenie koncertu Stanis?aw Durys. Na zako?czenie zesp?? „Lwowiacy” brawurowo odta?czy? mazura.


A potem... W kr?gu przyjaci?? potoczy?a si? biesiada uczestnik?w koncertu podczas przyj?cia z okazji obchod?w 20-lecia Polskiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”.KONSTANTY CZAWAGA, tekst i zdj?cia

2011 Lwowiacy - „Lwowiacy” w kr?gu przyjaci??.
Powered by Joomla 1.7 Templates