2017: Inauguracja 100-lecia obchod?w odzyskania niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat inauguracji - 01

Za niepodleg?o??, ca?o?? i wolno?? Ojczyzny naszej oddali ?ycie najlepsi jej synowie. Pierwszy polski Listopad by? w 1831 roku. Po powstaniu listopadowym pozosta?y groby, wygnanie i t?sknota za t?, co nie zgin??a. 

W 1914 roku Polacy zn?w poszli „starym ojc?w szlakiem”, i wierz?c, ?e „droga do wolnej ojczyzny prowadzi jak zawsze przez krew i blizny, skupili si? w?wczas wok?? dobrze ju? wtedy znanego przybysza z Litwy – J?zefa Pi?sudskiego – komendanta, naczelnika, marsza?ka, a dla niekt?rych po prostu Dziadka. Kiedy wszyscy prawie zw?tpili w skuteczno?? walki narodowo-wyzwole?czej, on potrafi ? porwa? za sob? najpierw tych, co gotowi byli „na stos rzuci? sw?j ?ycia los”, a potem ca?y nar?d. Wolno?? zosta?a odzyskana. Ale nie tylko o swej ojczy?nie m?wi? Pi?sudski. Wierzy? te? w niepodleg?o?? Ukrainy. Jego s?owa „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” ?wiadcz? o dalekowzroczno?ci i poszanowaniu innej narodowo?ci. Ka?dy nar?d pragnie niepodleg?o?ci i niezale?nego bytu. Oby tak zosta?o, bo w jedno?ci jest nasza si?a.


W kwietniu Lwowska Miejska Dzieci?co-M?odzie?owa Spo?eczna Organizacja wraz z innymi organizacjami narodowo?ciowymi by?a zaproszona na narad? do Obwodowej Pa?stwowej Administracji, gdzie zaproponowano nam napisanie projektu na dofi nansowanie przedsi?wzi?cia (koncertu, jubileuszu itd.). Napisa?em projekt o ?wi?towaniu 100-lecia Niepodleg?ej Rzeczypospolitej, kt?ry mia? si? odby? w ko?cu listopada lub na pocz?tku grudnia. Nast?pnie projekt trzeba by?o obroni?, czyli udowodni? wa?no?? zak?adanego celu. Projekt uznano za wa?ny i otrzyma?em 5000 UAH na jego realizacj?. W sierpniu napisa?em list do konsula generalnego RP we Lwowie Rafa?a Wolskiego, w kt?rym poinformowa?em o planowanym wydarzeniu i przeznaczonym dofi nansowaniu.

 100 lat inauguracji - 02

Moja idea zosta?a przyj?ta i przyst?pi?em do realizacji celu. Przychyli? si? do naszego przed si?wzi?cia r?wnie? minister RP Piotr Gli?ski, do kt?rego zwr?ci?em si? z pro?b? o obj?cie inicjatywy patronatem honorowym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do obj?cia patronatem naszego koncertu zaprosili?my niezale?ne pismo na Ukrainie „Kurier Galicyjski”, kt?re wyrazi?o swoj? zgod?. Poniewa? Lw?w jest miastem wielonarodowo?ciowym, postanowi?em zaprosi? narodowo?ciowe organizacje Lwowa, by wzi??y udzia? w naszym wsp?lnym ?wi?towaniu. Zaproszone zosta?y tak?e partnerskie ukrai?skie zespo?y, dwie szko?y polskie: nr 10 im. ?w. Marii Magdaleny oraz nr 24 im. Marii Konopnickiej, kt?re dzia?aj? we Lwowie i piel?gnuj? sched? historyczn? Polski.

 

Sw?j program zrealizowa? r?wnie? nasz zesp?? PZPiT „Lwowiacy”. Dyrekcja Miejskiego Pa?acu Kultury im. H. Chodkiewicza przychylnie odnios?a si? tak?e do naszej pro?by zorganizowania jubileuszowego koncertu 3 grudnia, co nas bardzo usatysfakcjonowa?o. Na koncert zostali zaproszeni: ks. abp Mieczys?aw Mokrzycki i przedstawiciele kurii metropolitalnej Lwowa, gubernator Oleh Syniutka, przedstawiciele departamentu, konsul generalny RP we Lwowie Rafa? Wolski, konsul Marian Orlikowski, konsulowie i pracownicy konsulatu, proboszcz katedry ormia?skiej Tadeos Geworgejan, oraz go?cie z Polski.

 

D?wi?k dzwon?w, kt?re zawsze oznajmia?y lwowianom wa?ne chwile, chwile radosne i tragiczne w historii naszych narod?w, oznajmi? pocz?tek ?wi?towania. Polonezem Kilara w wykonaniu PZPiT „Lwowiacy” rozpocz?li?my obchody 100. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Rzeczypospolita Polsk?. Koncert ?wietnie prowadzi? ucze? 11 klasy ?redniej szko?y nr 10 im. Marii Magdaleny Andrzej Zarycki.

 

Uczniowie szko?y nr 10 pod kierunkiem nauczycielki Ireny S?obodiany zaprezentowali pi?kny monta? s?owno-muzyczny po?wi?cony uzyskaniu niepodleg?o?ci przez Polsk?; w wykonaniu uczni?w szko?y nr 24 zobaczyli?my polk? warszawsk?. Ukrai?sk? cz??? koncertu rozpocz?? zesp?? Pa?acu Kultury im. H. Chodkiewicza ukrai?skim ludowym powitalnym ta?cem z chlebem i sol?. Paleta zespo??w narodowo?ciowych mieni?a si? jak t?cza. Na zako?czenie zesp?? „Lwowiacy” zaprezentowa? mazura z opery „Halka” Stanis?awa Moniuszki. Narodowy taniec krakowiak zako?czy? koncert. Byli?my pierwsz? organizacj?, kt?ra rozpocz??a tak zaszczytne obchody.

 
100 lat inauguracji - 03

5 grudnia w Warszawie prezydent Polski Andrzej Duda uczci? 150. rocznic? urodzin naczelnika pa?stwa marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego i powiadomi?, ?e rozpoczyna si? uroczyste ?wi?towanie Niepodleg?ej Rzeczypospolitej. Jeste?my niezmiernie wdzi?czni ministrowi MKDN Piotrowi Gli?skiemu, konsulowi generalnemu RP we Lwowie Rafa?owi Wolskiemu, gubernatorowi ODA Panu Olehowi Syniutce i urz?dnikom departamentu, redaktorowi naczelnemu gazety Kurier Galicyjski Miros?awowi Rowickiemu, redaktor Marii Baszy oraz redaktorowi Aleksandrowi Ku?nierzowi, a tak?e wszystkim ludziom dobrej woli, kt?rzy przyczynili si? do zrealizowania tak wielkiego zadania.

 

STANIS?AW DURYS

Kurier Galicyjski * 16–29 stycznia 2018 nr 1 (293)

2011 Lwowiacy - 2017: Inauguracja 100-lecia obchod?w odzyskania niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej.
Powered by Joomla 1.7 Templates