2018: 100-lecie Niepodleg?ej oraz 30-lecie Polskiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”


100-lecie Niepodleg?ej 01

D?wi?kiem dzwon?w i g?osem tr?bit, kt?re zawsze oznajmia?y nam zapowied? wa?nych chwil, chwil radosnych i tragicznych w historii naszych narod?w, rozpocz?li?my ?wi?towanie 100. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?, chocia? Ukraina by?a pierwszym pa?stwem, kt?ra zatwierdzi?a Uniwersa?em swoj? niezale?no?? od s?siad?w. Podobnie swoj? niezale?no?? w listopadzie i grudniu zatwierdzi?a Litwa, Czesi, S?owacy, W?grzy itd. Tym?e koncertem rozpoczynamy ?wi?towanie 30-lecia Polskiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”.

 

 

Za niepodleg?o??, ca?o?? i wolno?? Ojczyzny naszej oddali ?ycie najlepsi jej synowie. Pierwszy Polski listopad by? w 1831 roku. Po powstaniu listopadowym pozosta?y groby, wygnanie i t?sknota za T?, co nie zgin??a. W 1914 roku Polacy zn?w poszli „starym ojc?w szlakiem” wierz?c, ?e „droga do wolnej ojczyzny prowadzi jak zawsze przez krew i blizny”, skupili si? w?wczas wok?? dobrze ju? wtedy znanego przybysza z Litwy – J?zefa Pi?sudzkiego – Komendanta, Naczelnika, Marsza?ka, a dla niekt?rych po prostu Dziadka.

 100-lecie Niepodleg?ej 03

Kiedy wszyscy prawie zw?tpili w skuteczno?? walki narodowo-wyzwole?czej, on potrafi? porwa? za sob? najpierw tych,co gotowi byli „na stos rzuci? sw?j ?ycia los”, a potem ca?y nar?d. Wolno?? zosta?a odzyskana. Ale nie tylko o swej ojczy?nie m?wi? Pi?sudski. Wierzy? w niepodleg?o?? Ukrainy. Jego s?owa: „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” ?wiadcz? o dalekowzroczno?ci i poszanowaniu innej narodowo?ci. Ka?dy nar?d pragnie swej niepodleg?o?ci i niezale?nego bytu. Oby tak zosta?o, bo w jedno?ci jest nasza si?a.

 

Podobnie jak w 2017 roku, Lwowska Miejska Dzieci?co-M?odzie?owa Spo?eczna Organizacja wraz z innymi organizacjami narodowo?ciowymi zosta?a zaproszona na narad? do Obwodowej Pa?stwowej Administracji, gdzie zaproponowano nam napisanie projektu na dofinansowanie przedsi?wzi?cia (koncertu, jubileuszu czy in.). Napisa?em projekt o ?wi?towaniu 100-lecia Niepodleg?ej Rzeczpospolity oraz rozpocz?cie ?wi?towania 30-lecia PZPiT „Lwowiacy”. Koncert mia? si? odby? w ko?cu listopada – na pocz?tku grudnia. Nast?pnie projekt trzeba by?o obroni?, czyli udowodni? wa?no?? zak?adanego celu. Projekt uznano za wa?ny i otrzyma? 10000 UAH na jego realizacj?. Jak poprzednio, na moj? pro?b?, by? obj?ty patronatem honorowym ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Gli?skiego, jak te? konsula generalnego Rafa?a Wolskiego oraz niezale?nego pisma na Ukrainie „Kurier Galicyjski”.

 

Poniewa? Lw?w jest miastem wielonarodowo?ciowym, postanowi?em zaprosi? narodowo?ciowe organizacje Lwowa, aby przyj??y udzia? w naszym wsp?lnym ?wi?towaniu. Zaproszone tak?e by?y partnerskie ukrai?skie zespo?y, dwie szko?y polskie: nr 10 im. ?w. Marii Magdaleny oraz nr 24 im. Marii Konopnickiej, kt?re dzia?aj? we Lwowie i piel?gnuj? sched? historyczn? Polski. Sw?j program zrealizowa? tak?e PZPiT „Lwowiacy”. Ka?da organizacja i zesp?? poda?y mi sw?j program artystyczny, po czym dokona?em re?yserii koncertu.

 
100-lecie Niepodleg?ej 02

Dyrekcja Miejskiego Pa?acu Kultury im. H. Chodkiewicza te? przychylnie odnios?a si? do naszej pro?by przeprowadzenia jubileuszowego koncertu na ich scenie 3 grudnia, co nas bardzo usatysfakcjonowa?o. Na koncert byli zaproszeni: ks. abp Mieczys?aw Mokrzycki oraz przedstawiciele kurii metropolitalnej Lwowa, gubernator O?eh Syniutka oraz przedstawiciele Departamentu, konsul generalny RP we Lwowie Rafa? Wolski, konsul Rafa? Kocot, konsul Krzysztof Tuleja oraz konsulowie i pracownicy konsulatu. Jeste?my niezmiernie wdzi?czni MKDN, ministrowi Piotrowi Gli?skiemu, konsulowi generalnemu RP we Lwowie Rafa?owi Wolskiemu, konsulowi Rafa?owi Kocotowi oraz Krzysztofowi Tulei, gubernatorowi ODA O?ehowi Syniutce i jego urz?dnikom, redaktorowi naczelnemu gazety Kurier Galicyjski Miros?awowi Rowickiemu, redaktor Marii Baszy oraz redaktorowi Aleksandrowi Ku?nierzowi, a tak?e wszystkim ludziom dobrej woli, kt?rzy przyczynili si? do zrealizowania tego przedsi?wzi?cia.

STANIS?AW DURYS

Kurier Galicyjski * 18–31 stycznia 2019 nr 1 (317)


Wideo imprezy: 100-lecie Niepodleg?ej i 30-lecie PZPiT Lwowiacy. 09.12.2018

2011 Lwowiacy - 2018: 100-lecie Niepodleg?ej oraz 30-lecie Polskiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Lwowiacy”.
Powered by Joomla 1.7 Templates